สิ่งที่นักเรียนต้องทำ


      ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองดังนี้
       ๑. ให้อ่านเนื้อหาเรื่องราชาศัพท์โดย คลิกที่นี่
       ๒. ดูวีดิทัศน์เรื่อง การแบ่งระดับชั้นเจ้านาย
                 ๓. ดูวีดิทัศน์เรื่อง ราชาศัพท์คำว่าตาย
๔. จากนั้นตอบคำถามดังต่อไปนี้ลงสมุด
      ๔.๑ คำราชาศัพท์คืออะไร  มีกี่ระดับ  อะไรบ้าง
      ๔.๒  บอกหลักการใช้คำว่า ตาย ของบุคคลแต่ละระดับ
      ๔.๓  ยกตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๑๐ ตัวอย่าง  หมวดเครื่องใช้ ๑๐ ตัวอย่าง
      ๔.๔ บอกประโยชน์ของการเรียนคำราชาศัพท์
๕. เมื่อนักเรียนทำงานตามที่กำหนดแล้วให้แสดงความคิดเห็นที่นี่

Advertisements

122 Responses

 1. ด.ญ.ชนากานต์ คำรังษี ชั้น ม.2/1 เลขที่ 12 รหัสประจำตัวนักเรียน 7291
  ได้มาอ่านและทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วค่ะ

 2. ด.ญ.ทิพย์กมล แซ่เติ๋น ชั้น ม.2/1 รหัสประจำตัว 7292 ได้มาอ่านและทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วค่ะ

 3. ด.ญ. สุชีรา บุญเรือง ชั้น ม.2/1 เลขที่ 24
  รหัสประจำตัวนักเรียน 7663
  ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ

 4. อยากมาก

 5. ด.ญ.ธัญญารัตน์ ชอบทำนา ชั้นม.2/3
  รหัสประจำตัว 7358
  ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ

 6. ด.ญ.เฟื่องฟ้า บุญรักษา ชั้น ม.2/3 เลขที่ 25
  รหัสประจำตัวนักเรียน 7362
  ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ

 7. ด.ช.ศักดิ์นรินทร์ คำมา ชั้น ม.2/4 เลขที่ 14
  รหัสประจำตัวนักเรียน 7391
  ได้เข้ามาศึกษาแล้วครับ

 8. ด.ญ.เฟื่องฟ้า บุญรักษา ชั้น ม.2/3 เลขที่ 25
  รหัสประจำตัวนักเรียน 7362
  ได้เข้ามาศึกษแล้วค่ะ

 9. ด.ช.คงกพรรณ ท้าวศิริ ชั้น ม.2/3

 10. ด.ญ.นริศรา ชอบทำนา ชั้น ม.2/3ได้แสดงความคิดเห็นแล้ว ค่ะ

 11. ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 12. มีความรู้มาก

 13. ด.ญ.เสาวลักษณ์ ใจหาญชั้นม.2/3
  รหัสประจำตัว07371
  ได้เข้าทาศึกษาแล้วค่ะ

 14. ด.ช.ศิรชัช แจ้งสว่าง ชั้น2/3 เลขที่17 7352

  ได้เข้าศึกษาแล้วครับ

 15. ด.ญ.วรรณกา บัวเย็น 2/3 เลขที่ 27 7364
  ได้เข้าศึกษาแล้วค่ะ

 16. ด.ช.สุรวุธ บุญยิ่ง ม.2/4 ได้มาแสดงความคิดเห็นแล้ว

 17. ด.ช.ชยุตม์ มีสุข ชั้น ม.2/4 เลขที่ 4 มาดูแล้ว

 18. ด.ช อนันตชัย พูลสวัสดิ์ เลขที่ 17 ม.2/4 ได้มาเข้าเเล้ว

 19. ด.ญ. พัชรี และเชอ ชั้นม.2/2 ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ

 20. ด.ญ. เสาวลัษณ์ โพนทานินทร์ ชั้นม.2/2 ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะ

 21. ด.ญ.ปรมาภรณ์ กันธะวิรส เลขที่ 15 ม.2/1 รหัสประจัมตัวนักเรียน 07294

 22. ด.ญ.วศินี มาเยอะ ชั้ม.2/4 ได้เข้าไปศึกษาแล้วค่ะ

 23. ด.ญ.นิชธาวัลย์ อุยลืม ชั้น ม.2/4 ได้มาศึกษาแล้วคะ

 24. ด.ญ.อุมา ซือหมื่อ ชั้น ม.2/3 ได้มาศึกษาแล้วคะ

 25. ด ญ สริรัตน์ แซ่เติ๋น ชั้นม ๒/๔ ใด้มาศึกษาแล้วค่ะ

 26. ด.ญ.วศินี มาเยอะ ชั้น ม.2/4 ได้มาศึกษาแล้วค่ะ

 27. ด.ญ เดือน แซ่ซ้ง ชั้น ม.2/4 เลขที่24 ได้เปิดมาดูแล้วค่ะ

 28. ด.ญ วันดี แซ่ผ่น ชั้น ม2/4 ได้มาดูแล้วค่ะ

 29. เด็กหญิง นวียา เเสนท้าวชั้นม.2/4 เลขที่34

 30. ด.ญ. ชุติพร แสนย่าง ชั้น ม.2/4 เลขที่22

 31. ด.ญ.ณัชชา กอกัน ชั้น ม.2/4 ได้เข้ามาศึกษาเเล้ว๕่ะ

 32. ผม ด.ช.ภูวนัย 2/3 เลขที่15ได้เข้ามาศึกษาแล้วคับ
  2555555555555+++++++++++++++++++++++++++++5+5+5+5+อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 33. ด.ญ วิภาพร เอี่ยมนาคะ ชั้น ม.2/2 ได้เข้ามาศึกษาดูแล้วคะ

 34. หนู เด็กหญิงเอมวิกา ศรีจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2/1 รหัส ได้เข้ามาศึกษาแล้วค่ะครูสุรางค์

 35. มีความรู้มากเกี่ยวกับคำราชาศัพท์

 36. ได้เรียนรู้เรืองคำราชาศัพท์มากมาย ทำให้ได้ความรู้เยอะขึ้น

 37. ได้รู้จักกับราชาศัพท์

 38. ด.ช จารุกิตติ์ ปิ่นแก้ว 2/2 เลขที่ 3 ได้เข้ามาศึกษาแล้ว

 39. ด.ช.ชัยสิทธิื สร้อยสวิง ม.2/2 เลขที่4

 40. ด.ญ.สุพัตรา เมืองมูล ม.2/1

 41. ด.ญ.เบญญาภา โสริวาร ชั้น ม.2/1 เลขที่14
  ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าแร้วค้ะ
  แร้วจารีบทำแบบฝึกหัด น่ะค้ะ

 42. ได้รู้เรื่องคำราชาศัพท์มากมายและสนุกมากคะ

 43. สนุกและได้ความรู้มากมาย

 44. ได้ความรู้คำราชาศัพท์และสนุกมากมาย

 45. ด.ญ รัตติกาล อีมอ ได้เข้ามาูดูแล้วค่ะ

 46. ด.ช. ณัฐนนท์ มาสขาว ชั้น ม.2/3 เลขที่10
  ได้เข้ามาศึกษาแล้ว งานเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาค่ร๊น่ะค้ะ

 47. ด.ญ.กาญจนา มาสถิตย์ ชั้น ม.2/2
  ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้วค่ะ

 48. ได้เรียนรู้เรื่่องศัพท์
  สนุกมากเลยค่ะ

 49. ผมได้เข้ามาดูแล้ว งานที่ครูสั่งทำเสร็จแล้วครับ

 50. นำเสนอได้ยอดเยี่ยมมากและมีสาระที่น่ารู้มากมาย

 51. สนุกมาก

 52. ด.ญ.สิตานัน หอมนาน ชั้น ม.2/1 ได้มาศึกษาค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะ^^

 53. ผมทำงานเสร็จแล้วครับ ผม ด.ช.โรจน์ศักดิ์ โครงกาบ ครับ
  วันจันทร์ผมจะไปส่งครับ

 54. ด.ญ. ศศิวิมล พึ่งศรี ชั้นม.2/2 ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะ

 55. ด.ช.ปัญญากร คำมา ชั้น ม.2/1 เลขที่่5 เลขประจำตัวนักเรียน 07283
  ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ค่ะ ^^ ^_^

 56. ด.ญ. อภิชญา บัวตูม ชั้นม2/2 เลขที่33 ได้เข้ามาศึกษาและทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะ

 57. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์มากมาย เเต่ก็สนุกมากเลยกับmvที่ครูให้มา

 58. ดีมากเลยค่ะได้มาศึกษาค้นคว้าเเละทำเเบบฝึกหัดเเล้วค่ะ

 59. ด.ญ.สุมินตรา คำมา เลขที่ 20 ม.2/1

 60. ด.ญ วรรณิกา บัวเย็น ชั้นม2/3 เลขที่27
  ได้มาศึกษาแล้วค่ะ

 61. ดีมากครับผมทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว

 62. ด.ญ.ปภาวดี นาต๊ะ นักเรียนชั้นม2/2 ได้เข้าศึกษาแล้วค่ะ

 63. ภิญโญ วงศราษฎร์ได้เข้าไปแล้วคับ

 64. ภิญโญได้เข้าไปแล้วคับ

 65. ด.ช.วรานนท์ ดลติถี ได้ มาเข้าดูแล้ว ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: