เพิ่มเติม ม.๓ อ่านที่นี่


๑.  นักเรียนที่ยังไม่ได้เขียนผลการเรียนรู้ให้เขียนลงสมุด   จากนั้นปฏิบัติตามข้อที่ ๒

๒.  นักเรียนที่เขียนผลการเรียนรู้แล้วให้อ่านเรื่อง  สำนวนสุภาษิตไทย  และจดความหมายลงสมุดแล้วยกตัวอย่าง สำนวนสุภาษิตไทย  คนละ ๒ สำนวน  ส่งสมุดท้ายคาบค่ะ

๓.   คลิกที่นี่        

Advertisements

นักเรียน ม.๒/๓ อ่านที่นี่


๑.   แบบฝึกหัดที่นักเรียนทำครั้งที่แล้ว มีผู้ตอบผิดจำนวนมาก  ให้นักเรียนแก้มาส่งครูด้วย 

๒.    ส่วนงานวันนี้ คือ ให้เขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้

“ออมวันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า”  เขียนแสดงความคิดเห็นต่อข้อความดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างมีเหตุผล   ไม่ต่ำกว่า ๕ บรรทัด  โดยให้ทำลงในสมุด ส่งท้ายคาบ

๓.  นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตอบคำถามได้จากเว็บต่างๆ

แหล่ไทยเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง


ดูวิดีทัศน์ การเสียดินแดนของไทย  คลิกที่นี่