ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑

ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒

 มี ๑๒ ผลการเรียนรู้  ดังนี้

           ๑.   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

              ๒.   จับใจความสำคัญ  สรุปความ  เล่าเรื่องและย่อเรื่องจากการอ่านและสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

๓.   เขียนสื่อสารประเภทต่างๆได้

๔.   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

             ๕.   สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง หรือดูจากสื่อต่างๆได้

๖.  ใช้ทักษะทางภาษาพูดวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นได้

๗.  พูดเพื่อนำเสนอความรู้ความคิดตามหลักการพูดและมีมารยาทในการพูด

๘.  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้

๙.   อธิบายการสร้างคำในภาษาไทยได้

๑๐. ใช้คำราชาศัพท์ได้เหมาะ สมกับระดับของบุคคล

             ๑๑.   เลือกอ่านบทกวีนิพนธ์และวรรณกรรมโดยบันทึกแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ คุณค่า ของหนังสือด้านความงามทางภาษาและคุณค่าทางสังคมได้

๑๒. ท่องจำบทร้อยกรองตามที่กำหนดได้

จากนี้ให้นักเรียนอ่านเรื่อง เงินถุงแดง  จบแล้วตอบคำถาม ๒ ข้อ  ดังนี้

๑.  เงินถุงแดง คืออะไร

๒.  เงินถุงแดงเกี่ยวข้องกับเอกราชของไทยอย่างไร

เงินถุงแดง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงเป็นคนเก่งหลายด้าน จนแทบไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวจะมีคุณสมบัติได้มากมายถึงขนาดนี้ ทรงเป็นทั้งกวี นักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักการทหาร นักการศึกษา ภูมิสถาปนิก อุบาสกผู้ทะนุบำรุงพุทธศาสนา ผู้อุปถัมภ์ศิลปะไทย และเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จดีเลิศ อย่างหลังสุดนี้คือ ทรงค้าสำเภา ส่งของไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในรัชกาลที่ ๒ ถึงขั้นร่ำรวยจนพระราชบิดาทรงเรียกว่า “เจ้าสัว” เงินกำไรที่สมเด็จพระนั่งเกล้าฯได้มาเป็นเงินส่วนพระองค์นี้ มิได้ทรงใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงใดๆ หรือยกให้พระราชโอรสธิดาตามพระทัยชอบทั้งที่มีสิทธิ์ทำได้ แต่ทรงนำมาใส่ถุงแดง แยกเป็นถุง ถุงละ ๑๐ ชั่ง ตีตราปิดปากถุง เก็บไว้ในหีบกำปั่นข้างห้องพระบรรทม ส่วนหนึ่งทรงเก็บไว้เพื่อสร้าง และทะนุบำรุงวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในพระนครและภายนอก อีกส่วนหนึ่งก็ทรงยกให้แผ่นดิน มีพระราชดำรัสว่า “เอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมือง” หมายถึงว่าถ้าต้องเพลี่ยงพล้ำกับข้าศึกศัตรูแล้ว จะได้นำเงินนี้ออกมาใช้กอบกู้บ้านเมือง

พระราชดำรัสนี้น่าประหลาดตรงที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปี จนถึง ร.ศ. ๑๑๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อไทยถูกฝรั่งเศสปรับโทษจำนวนมากมายมหาศาลในเวลาจำกัดภายใน ๔๘ ชั่วโมง  เสนาบดีพระคลังมหาสมบัติถวายรายงานจำนวนเงินใน ท้องพระคลังหลวงให้ทรงทราบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวน ๓ ล้านฟรังก์ที่ถูกเรียกร้องตามใจชอบของฝรั่งเศสอยู่นั่นเอง กระทั่งมีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่กราบทูลเตือนให้ทรงทราบ  ถึงเงินพระคลังข้างที่จากสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเก็บสะสมไว้ใน “ถุงแดง” สำหรับสำรองไว้ใช้ในเวลาบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ มีจำนวนมากถึงสามหมื่นชั่ง (๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท) เป็นเหรียญทองรูปนกของเม็กซิกัน

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ฝรั่งเศสตั้งเงื่อนไขให้ยากลำบากขึ้นอีก เนื่องจากไม่ต้องการให้ไทยจ่ายค่าเสียหายเป็นธนบัตร แต่ต้องการเป็นเงินเหรียญ  ทำให้ต้องเท “เงินถุงแดง” ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงเก็บไว้จนหมดสิ้น แม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง  เวลาผ่านไปจวนถึงกำหนดเวลาเข้าทุกที พระองค์ต้องเร่งรีบหาเงินไถ่ถอนส่วนที่ยังขาดอยู่จำนวนไม่น้อยมาให้ทันเวลาให้ได้โดยด่วน และด้วยจิตสำนึกของคนไทยที่รักแผ่นดินและพร้อมจะเสียสละทุกอย่างช่วยบ้านเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้เจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต่างก็เทเงินถวายกันจนหมด ข้าราชบริพารทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายได้เอาสร้อย เงินทอง เพชรนิลจินดาไปขายเพื่อรวบรวมให้ได้เงินจำนวนนี้มาไถ่ และนำใส่ถุงขนออกจากในวังทางประตูต้นสน ไปลงเรือทางท่าราชวรดิษฐ์กันทั้งกลางวันกลางคืนรวมเป็นน้ำหนักหลายตัน ในที่สุดก็สามารถไถ่บ้านเมืองคืนมาได้

ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส Le Monde Illustre ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ได้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ดังนี้
“…ในที่สุด จันทบูร(ปัจจุบันคือจังหวัดจันทบุรี) ก็อยู่ในเงื้อมมือของพวกเรา ภายใต้การดูแลของปืนใหญ่ของเราและเรือลูแตงของเราอย่างสง่างาม ข้าหลวงใหญ่จากราชสำนักสยามถูกแต่งตั้งโดยตรงจากในหลวง ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังเราเพื่อให้ความร่วมมือ และให้ความสะดวกในการส่งมอบจันทบูรให้อยู่ในอำนาจของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไป
กองกำลังอันสามารถของเรา ประกอบไปด้วยนายทหารฝรั่งเศส ๕๐ นาย ทหารญวณ ๑๕๐ นาย และผู้เชี่ยวชาญทางปืนใหญ่อีก ๔-๕ นาย ในที่สุดเราก็สามารถกุมอำนาจทั้งประเทศ ไว้ได้สำเร็จ ขณะนี้เรืออาลูแอตต์กำลังเปลี่ยนหน้าที่กับเรือลูแตงของเรา เพื่อเดินทางกลับไซ่ง่อน(ฐานทัพฝรั่งเศสในระยะนั้น) พวกเราทุกคนต่างปีติยินดีกับเงินค่าปรับสงครามที่ท่านเลอมีร์ เดอ วิลลิเอร์ ข้าหลวงใหญ่ของเราได้รับมาจากในหลวง บรรทุกออกมากับเรือลูแตง ชำระด้วยเงินเหรียญเม็กซิกันรวมทั้งหมดเป็นจำนวน ๘๐๑,๒๘๒ เหรียญ[1] หรือคิดเป็นน้ำหนักอยู่ที่ ๒๓ ตัน…”

ในบรรดาเงินเหรียญที่ร่วมกันบริจาคนี้มีทั้งเงินจีน เงินเม็กซิโก เงินเหรียญอเมริกัน เงินปอนด์สเตอร์ลิง ที่พระองค์ได้ทรงเก็บไว้จากการค้าก็ถูกนำมาให้ฝรั่งเศสขนลงเรือรบไปทั้งหมด เมื่อนับรวม “เงินถุงแดง” และ “เงินบริจาค” ในครั้งนั้นไทยต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมาก  กล่าวกันว่าเจ้านายฝ่ายในทรงสละทรัพย์สินเงินทองช่วยบ้านเมืองกันมากมาย และต้องขนเงินเหรียญเงินพดด้วงใส่รถออกไปหลายเที่ยวจนถึงกับทำให้หินปูนถนนเป็นรอยสึกเพราะรถขนแต่ละเที่ยวๆ นั้นมีน้ำหนักมาก ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรและสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงบริจาคมากมายยิ่งกว่าพระองค์อื่นๆ   จึงนับได้ว่า “เงินถุงแดง” ที่เก็บรักษาเป็นทุนสำรองไว้แต่อดีตในรัชกาลที่ ๓ และ ๔ และ “ทรัพย์สินเงินทองบริจาค” จากความเสียสละและสามัคคีในรัชกาลที่ ๕  ได้ร่วมผนึกกำลังกันพิทักษ์รักษา “เอกราช” ของชาติเอาไว้ได้ หาไม่แล้วความพยายามหลากหลายวิธีของฝรั่งเศสก็จะต้องสัมฤทธิผลและไทยจะต้องตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยบ้านเมืองยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์จวบจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ เมื่อประชวรหนักใกล้เสด็จสวรรคต ก็มิได้ทรงพะวงกับเรื่องอื่นนอกจากความสงบสุขของแผ่นดิน ถึงกับพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขุนนางข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้า ไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่า “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”
        น่าประหลาดอีกเช่นกัน ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลในเรื่องนี้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับเรื่อง ‘ เงินถุงแดง ‘ เพราะถ้าเรานึกถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน แม้เวลาล่วงเลยหลังจากเสด็จสวรรคตมาแล้วถึง ๑๔๙ ปี พระบรมราโชวาทเรื่องนี้ก็ยังเป็นสิ่งทันสมัย ควรแก่การนำมาทบทวนและเตือนใจคนไทยอีกครั้งหนึ่ง

 

 

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. […] ท ๒๒๑๐๑ จำนวน ๑๒ ข้อลงสมุด และอ่านเรื่อง เงินถุงแดง แล้วตอบคำถามจากเรื่อง ๒ ข้อ โดย  คลิกที่นี่ […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: